February 21, 2018

SUNDAY WORSHIPJoin us for worship this Sunday at 10:00 a.m. Click here for a description of next Sunday's worship service.

 

About PVPF

Come to the About Us section to meet , and find out what we're all about!

 

Join Us!

If you're curious about what a truly nurturing community of believers is like, then you should come to the Join Us section to find out how you can get involved.

 

New Pix

Come to the photo gallery to check out our most recent pictures. 

 

About Presbyterians

Find out about the Presbytrerian Church and the history of this wonderful organization on our What is the Presbyterian Church page.

Members LoginLast month February 2018 Next month
S M T W T F S
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28

Church History

Pittsburgh Vietnamese Presbyterian Fellowship (PVPF), founded in Feb 2008, by pastor Thang Toan Chu, who came from Detroit Michigan.  We started off with a few Vietnamese Christian families have lived in Pittsburgh that didn't not have a place to worship for awhile. We are grateful to God and to the New Church Development (NCD) of Pittsburgh Presbytery, because of their love for the minorities, they are the foundation for PVPF to be establish and growth.

Hội Thánh Tin Lành Pittsburgh được thành lập vào tháng 2 năm 2008 bởi Mục Sư Thắng chủ trị.  Mục Sư Thắng và gia đình dọn đến thành phố Pittsburgh từ thành phố Detroit, Michigan.  Hội Thánh bắt đầu với những gia đình Việt Nam tín đồ có sẵn tại Pittsburgh đã lâu không có nhà thờ Việt Nam để thờ phượng.  Chúng tôi tạ ơn Chúa và rất mang ơn Hội Thánh Trưởng Lảo Pittsburgh của người Mỹ, vì tình yêu thương của họ giành sẵn cho dân tộc thiểu số chúng ta, nên họ chịu làm nền tảng kinh tế đễ Hội Thánh Tin Lành Pittsburgh được thành lập và lớn lên. 

 

In summer of 2009, pastor Thang Chu and his family had to move to California to take care his dying brother who had an accident and lived in coma.  By God's grace and love, few months later his brother had recovered and became Christian, thanks to God.

Vào mùa hè năm 2009, gia đình Mục Sư Thắng phải về lại California để giúp nuôi em trai của ông vừa mới bị tai nạn và nằm hôn mê trong bệnh viện chờ qua đời.  Bởi ân điển và tình yêu thương của Chúa, sau vài tháng nằm viện, em trai của ông đã được chữa lành và trở thành Cơ Đốc Nhân.

 

Pastor Dan Van Nguyen came from Vietnam helped PVPF during the transition, and a year later he became a full time pastor for PVPF.  We are now have the Vietnamese service in a small chapel at Pleasant Hills Community Presbyterian Church.  

 

PVPF started with about 12 members, and now we have about 25 members... 

 

 within the homes of Vietnamese believers all around the Pittsburgh area.